Орыс тілі мен әдебиеті

Шифр-мамандықтың атауы:

6В01721 -«Орыс тілі мен әдебиеті»

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі –  4жыл;
Қашықтықтан оқыту – 3 жыл, 2 жыл.

Білім беру бағдарламасының мақсаты:

6В01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті» БББ-ның МАҚСАТЫ – жан-жақты білімі бар, жаңартылған білім мазмұны, көшбасшылық қасиеттер, жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілік аясында әр түрлі сыныптарда сындарлы диалог құра алатын және қазіргі әлемде сәтті жұмыс істей алатын білікті, орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімін даярлау.

Оқу нәтижелері:

      ОН 1-кәсіби салада тілдік және сөйлеу білімі мен дағдыларын қолданады, көпшілік алдында сөйлеу мәдениетін және түрлі стильдегі мәтіндерді жазу дағдыларын меңгерген; кәсіби мақсаттар үшін академиялық хаттың қызмет ету заңдылықтарын пайдаланады; ақпаратты өңдеу, талдау және сақтау үшін ақпараттық-коммуникативтік және цифрлық технологиялардың негізгі қосымшаларын пайдаланады; кәсіби қызмет саласында бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланады;

      ОН 2-экологиялық ғылым проблемаларын талдайды, адам денсаулығын сақтауға және нығайтуға бағытталған білім беру саласындағы адам өмірінің қауіпсіздігін жоспарлайды және ұйымдастырады; дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіптік қызметте салауатты өмір салтына бағдарланады; мүмкіндігі шектеулі балалармен әлеуметтік психологиялық-педагогикалық жұмыс жүргізеді;

     ОН 3-білім беру мекемесінде педагогиканың жалпы принциптері мен заңдылықтарын жүзеге асырады; өндірістік салада практикалық дағдылар мен кәсіби қызмет тәжірибесін бекітеді; жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша теориялық және әдістемелік білімді қолданады; психологиялық-педагогикалық зерттеу дағдыларын жетілдіреді;

      ОН 4-ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдіснамасын меңгерген; дәйексөз мәдениетін, Академиялық адалдық пен парасаттылық таныта отырып, библиография мен сілтемелерді ресімдейді; психологиялық-педагогикалық, филологиялық және әдістемелік зерттеулердің дағдыларын нығайтады; өзіндік шығармашылық жұмысқа тігіледі;

      ОН 5-жалпы тіл білімінің негіздерін біледі; теориялық және қолданбалы лингвистикалық ұғымдармен жұмыс істейді; лингвистикалық ғылымның аса көрнекті өкілдерінің тұжырымдамаларын талдайды; қазіргі орыс тілінің фонетикалық, морфологиялық, стилистикалық және лексикалық құбылыстарын практикада қолданады, қазіргі орыс тілінің сөздік және фразеологиялық құрамының толықтырылу және өзгеру заңдарын, тілдің стилистикалық ерекшеліктерін ескере отырып, тілдік қарым-қатынас мәдениетінің нормаларын ескереді; емле дағдыларының қалыптасуының жоғары деңгейін көрсетеді.;

      ОН 6-орыс және шетел әдебиетінің, әдеби сынның, балалар әдебиетінің теориясы мен тарихының теориялық негіздерін қолданады, орыс және шетел әдебиеттерінің мәтіндерін филологиялық талдау дағдыларын қолданады;

      ОН 7-славян тілдерінің грамматикасымен салыстырғанда орыс тілінің тарихи грамматикасының теориялық негіздерін біледі; орыс тілінің этимологиялық шығу тегі мен аумақтық түрлерін ескереді;

       ОН 8-Қазіргі кезеңдегі әдеби процестің негізгі заңдылықтарын біледі; қазіргі әдебиеттің маңызды атаулары мен құбылыстарымен жұмыс істейді; ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы әдеби дамудың жалпы сипатын біледі. және XXI ғасырдағы әдеби процестің болашағы.

      ОН 9-орыс тілі мен әдебиетін оқыту процесінде оқыту мен тәрбиелеудің заңдары мен заңдылықтарын ескереді; орыс тілі мен әдебиетін оқытудың негізгі әдістемелік санаттары мен заманауи білім беру технологияларын біледі; оқушылардың әдеби және тілдік дамуының әдістемелік жүйесінің компоненттерін жүзеге асырады; оқу материалын іріктеу ерекшеліктерін ескереді; заманауи талаптарға сәйкес орыс тілі мен әдебиеті сабақтарын өткізеді; орыс тілі мен әдебиетін оқыту процесінде қашықтықтан оқыту әдістемесін меңгерген;

      ОН 10-көркем әдебиет мәтінін талдауда лингвистиканың теориялық-әдіснамалық ережелері мен білімдерін қолданады; орыс тілі мен әдебиетін оқыту практикасында өлкетану Әдеби және тілдік материалдарының әлеуетін пайдаланады, әдебиет сабақтарын оқытуда мәдениеттанулық тәсілді іске асырады.

Серіктес – Университеттер

 1. ФГБОУ ВО «М. Ақмолла атындағы Башқұрт мемлекеттік педагогикалық университеті» (Уфа қ., РФ)
 2. «Орынбор мемлекеттік педагогикалық университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 3. «Орынбор мемлекеттік университеті» ФМБОУ (РФ, Орынбор)
 4. ФГБОУ ВПО «Удмурт мемлекеттік университеті» (РФ, Ижевск)
 5. «И.Н. Ульянова атындағы мемлекеттік педагогикалық Ульянов университет»(РФ, Ульяновск)
 6. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Алматы)
 7. «Көкшетау мемлекеттік Ш.Уәлиханов университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Көкшетау)
 8. «Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Қызылорда)
 9. «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Алматы)
 10. «М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК (ҚР, Шымкент)
 11. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті (ҚР, Алматы)

Стейкхолдеры:

 1. КГУ средняя школа- лицей № 23;
 2. КГУ средняя общеобразовательная школа № 35;
 3. КГУ средняя общеобразовательная школа №15;
 4. КГУ средняя общеобразовательная школа №17;
 5. КГУ средняя школа- гимназия №27;
 6. КГУ средняя общеобразовательная школа №39;
 7. ТОО «Баишев высший медицинский  колледж» 
 8. ТОО «Международное обучение», учебный центр «Асерас»

Объекты профессиональной деятельности: