Баишев Университеттің миссиясы, пайымы, стратегиясы