Баишев Университеті

Баишев Университеті

7М04122-«Экономика» кәсіби бағыт

ББ мақсаты: Экономиканың салаларындағы ұйымдарда, кәсіпорындарда қызмет атқаратын  кәсіби қабілеті жоғары, білікті мамандармен қамтамасыз ету

Кәсіби қызмет объектілері

  • Кәсіби қызметтегі тұлғааралық және мәдениетаралық өзара әрекеттесу мәселелерін шешу үшін шет тілінде ауызша және жазбаша түрде қарым-қатынас жасауға қабілетті
  • Қазіргі заманғы ұйымдарда негізгі басқару функцияларын іске асыруға бағытталған басқарушылық қарым-қатынастың әлеуметтік-психологиялық, экономикалық әдістерін қолдануға қабілетті
  • Бизнесті цифрлық трансформациялау және кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін Интеллектуалды сыйымды заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдануға қабілетті
  • Әлеуметтік-экономикалық тиімділік критерийлерін, тәуекелдерді және оларды іске асырудың ықтимал салдарын ескере отырып, тиімді басқару шешімдерін талдауға және қабылдауға қабілетті
  • Әр түрлі нарықтарда исламдық қаржыландыруды қолдану стратегиясының түрін негіздеуге, Халықаралық экономикалық қатынастарды ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық дамуды талдауға қабілетті
  • Әлеуетті және нақты қауіптерді бағалауға, әртүрлі меншік нысанындағы фирмалардың экономикалық қызметінің қауіпсіздігін арттыру бойынша шешімдерді әзірлеуге қабілетті
  • Микро және макро деңгейлердегі бәсекелестік артықшылықтарды талдауға, анықтауға және модельдеуге, экономиканың даму тенденцияларын анықтауға, экономикалық бағдарламалар мен бизнес – жобаларды жасауға қабілетті

Жұмысберушілер

  • Бейсов Ж.Ж.- «Ақтөбе облысы бойынша статистика Департаменті»    басшысы
  • Жамиль С.Ж.- «ПронетГруппВест» ЖШС директоры