Баишев Университеті

Баишев Университеті

Ғылыми-зерттеу жұмысы

Дайындық бағыты         Инженерия және инженерлік іс

Білім беру бағдарламасы   6B07111 Автоматтандыру және басқару (Көліктегі технологиялық процестерді автоматтандыру)

БББ мақсаты    Кәсіби қызметте жаңа білімді қолдануға қабілетті объектілерді басқару мен бақылаудың автоматтандырылған және автоматты жүйелері саласында жоғары білікті мамандар даярлау

Қалыптасатын оқыту нәтижелері

 1. Ауызша және жазбаша сөйлеуді ақылға қонымды және нақты қалыптастыруға, кәсіби мәтіндерді, соның ішінде шет тілінде (тілдерінде) құру.
 2. Жаратылыстану ғылымдары, математикалық талдау және модельдеу әдістерін қолдана отырып, ақпараттық технологияларды кәсіптік қызметте қолдану
 3. Стандартты компьютерлік жобалау және зерттеу пакеттерінің негізінде процестер мен объектілердің математикалық модельдеуін пайдалануға дайындау
 4. Электртізбектерінесептеудіңнегізгізаңдары мен әдістері, жартылайөткізгішаспаптардыңжұмысы,электротехникалықматериалдардыңнегізгітоптары,классикалықжәнеқазіргізаманғы физика заңдарын талдау
 5. Көптеген айнымалылардың функцияларын анықтау және есептеу, дифференциалдық теңдеулер, сызықты және сызықсыз буындармен автоматты реттеу жүйелерін синтездеу және талдау әдістерін анықтау және ажырату, тартымдық есептер, поезға әсер ететін күштер, поезд қозғалысының теңдеуі және оны шешу әдістері
 6. Автоматты басқару теориясын,электр машиналары теориясының жалпы мәселелерін, электр рельстік тізбектердің жіктелуін зерттеу және талдау
 7. Құрылғылардың күйін техникалық диагностикалауды бағалау және анықтау қабілеті,олардың әдістері және АТС-тың сенімді құрылғыларының өлшемдері, байланыс желілерінің өзара және сыртқы әсерлері
 8. Поездар қозғалысын реттеуді құру,аралықтардағы автоматика және телемеханика жұмысын жоспарлау,электр және микропроцессорлық орталықтандыру жүйелерін құру негіздерін зерттеу және талдау, тиімділікті анықтау кез келген күрделіктегі диспетчерлік жүйелердегі теміржол объектілерін бақылау және басқару
 9. ҚР темір жолдары жұмысының негізгі ережелері мен тәртібін және қызметкерлердің жалпы міндеттерін,сигнал беру, орталықтандыру және бұғаттау(СОБ) түрлі құрылғылары кезінде поезды жөнелту және өткізу бойынша қозғалыс нұсқаулықтарын зерттеу және талдау.Кәсіби қызмет түрі бойынша практикалық дағдыларды,көлік саласындағы ғылыми зерттеу әдістемесін меңгеру.
 10. Электр қондырғыларын электрмен жабдықтауды ұйымдастыру принциптерін зерттеу және талдау.д. электр велчичиналарды өлшеудің негізгі әдістері, деректерді өңдеудің негізгі принциптері, өндірістік процесті бақылауды метрологиялық қамтамасыз ету және өнім сапасын бақылау мәселелері
 11. Есептеу процесінің алгоритмін құру әдістерін зерттеу және қолдану, бағдарламалық модульдер негізінде Алгоритмдер сұлбаларын, автоматика және телемеханика жүйесінің электр сұлбаларын әзірлеу ,микропроцессорлық жүйелерде, микроконтроллерде ақпаратты енгізу-шығаруды және мәліметтер алмасуды ұйымдастырудың заманауи әдістерін талдау.сорных системах,микроконтроллерах.