Баишев Университеті

Баишев Университеті

6В08121 - Жылыжай шаруашылығы

ББ мақсаты: Экологиялық  қауіпсіз, инновациялық технологияларын және  зиянкестерден қорғаудың заманауи тәсілдерін қолдана отырып, алуантүрлі көкөніс, сәндік және басқа дақылдарды жылыжай шаруашылығында өсіріп,  стандарттау және сертификаттау талаптарына сәйкес сапалы өнімдерді өсіріп,  жыл бойы өндіріс мүмкіндігі үшін қорғаулы, жабық топырақта жұмысын тиімді жоспарлайтын, жылыжай шаруашылығының жоғары білікті бакалаврын дайындау

Кәсіби қызмет объектілері

Жылыжай шаруашылығындағы өндірістік процестерді ұйымдастырумен байланысты ұйымдастыру-басқару қызметі; ауыл шаруашылығы дақылдарын инновациялық технологиялар бойынша өсірумен байланысты өндірістік-технологиялық қызмет; еңбекті ұйымдастыру; қаржы-шаруашылық қызмет – өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндірумен байланысты қаржы және еңбек ресурстарын есептеу.

Оқыту нәтижелері

  • ОН1 қазіргі заманғы экология тұжырымдамасын түсінеді, биосферадағы құбылыстардың өзара байланысы мен өзара шарттылығы туралы, қазіргі жағдайдағы адамзат пен табиғаттың өзара әрекеттестігінің ерекшеліктері туралы түсінікке ие; еңбек қызметі процесінде қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау үшін құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, ұйымдастыру-техникалық, санитарлық-гигиеналық, емдеу-алдын алу шараларын жүргізеді және тіршілік әрекетінің қауіпсіз жағдайларына қол жеткізу үшін антропогендік және табиғи шығу тегі жағымсыз қауіптерден қорғауды қамтамасыз етеді
  • ОН2- кәсіби міндеттерді шешу үшін деректерді жинау, сақтау және өңдеу үшін деректер базасын басқарудың қазіргі заманғы коммуникациялық-ақпараттық жүйелерін және электрондық кестелерді қолданады; ақпараттық ағындарға талдау жүргізеді, өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыру үшін ақпаратты жинауды, сақтауды, өңдеуді және талдауды ұйымдастырады
  • ОН3-  оқу, жалпы ғылыми және кәсіби қарым-қатынас тақырыбына қарым-қатынас жасау үшін орыс (қазақ) және шет тілдерінде ауызша және жазбаша түрде коммуникация дағдыларын қолданады. –
  • ОН4 – өсімдіктердің морфологиялық және анатомиялық құрылымының негізгі сипаттамаларын анықтайды, өсімдіктердің жүйелі иерархиясын анықтайды, өсімдіктер организміндегі физиологиялық процестердің өтуін сипаттайды; қорғалған топырақтағы гүл өсіруде, жылыжай бағбандықта және гүл оранжереяларында қолданылатын біржылдық, екіжылдық және көп жылдық дақылдар сорттарының биологиялық ерекшеліктерін біледі, қорғалған топырақтағы сәндік дақылдардың отырғызу материалының питомниктерінің өсірілуін және өсірілуін, күтіп-ұсталуын бақылайды.
  • ОН5-  дәстүрлі және қазіргі заманғы агротехнологияларды негізге ала отырып, жылыжай шаруашылығын жүргізудің пайдалылығын түсінеді;  мәдени өсімдіктерді өсіру, ауыл шаруашылығы жерлерін ұтымды пайдалану, топырақ құнарлылығын және өнімділігін арттыру білімі мен дағдыларын қолданады;  жеміс, жидек және көкөніс дақылдарының морфологиясы мен биологиясын біледі, жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру және күту бойынша агротехникалық жұмыстарды жоспарлайды;  көкөніс дақылдарының көшеттік материалын өсірудің агротехникалық іс-шараларын әзірлейді
  • ОН6/РО6 топырақтың генезисін, олардың құрылысының ерекшеліктерін, топырақ құрамы мен қасиеттерін, құнарлылығын, Жер ресурстарын пайдалану дәрежесін, топырақ құнарлылығын қорғау мен қалпына келтіруді бағалайды; өсімдік шаруашылығы өнімдеріндегі агрохимиялық көрсеткіштерді есептейді; ауыспалы егістер жүйесін негіздейді және құнарлылығын, жер асты суларының деңгейін, қолданылатын тыңайтқыштарды ескере отырып, ауыспалы егіс дақылдарына топырақты өңдеу жүйесін бейімдейді; парниктік-жылыжай топырақтарының құрамын ескере отырып, минералдық, органикалық тыңайтқыштар мен мелиоранттарды ұтымды қолдану негізінде минералдық қоректену құрамын әзірлейді;
  • ОН7-  өсімдіктер ауруларының пайда болу, даму және таралу себептері мен заңдылықтарын ажыратады; өсімдіктердің патогендерге төзімділігінің механизмдерін зерттейді, өсімдіктердің иммунитетінің анатомиялық, биохимиялық және физиологиялық аспектілерін анықтайды;
  • жәндіктердің жіктелуін, морфологиясы мен физиологиясын біледі, зиянкестер – саңырауқұлақтар, бактериялар, фитоплазмалар, вирустар, жәндіктер, кенелер, нематод, кеміргіштер диагностикасын жүргізеді; олармен күрес құралдарын негіздейді; белгілі бір ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің нақты технологиясына қатысты зиянкестерден, аурулардан және арамшөптерден қорғау және алдын алу іс-шаралары жүйесін әзірлейді және негіздейді
  • ОН8 – ауыл шаруашылығы биотехнологиясы бағыттарында, биологиялық белсенді заттарды өндіру тәсілдерінде бағдарланады; өсімдік шаруашылығы өнімінің шаруашылық-пайдалы белгілерінің деңгейін арттыру үшін ауыл шаруашылығы өсімдіктерін селекцияның қазіргі заманғы биотехнологиялық әдістерін қолданады, жеуге жарамды өсірілетін саңырауқұлақтарды себу және оларды күту технологиясының негізгі кезеңдерін, қауіпсіз қорғау әдістерін пайдалана отырып, қорғалған топырақта жоғары өнімді саңырауқұлақ дақылдарын өндіреді; тұқым шаруашылығы процесін ұйымдастырады және сорттық бақылауды жүзеге асырады және өсірілетін сорттардың тиімділігін бағалайды; мүмкіндігінше наноқұрылымдарды, наноматериалдарды және ауыл шаруашылығында қосылыстарды пайдаланады
  • ОН9  конструкциялардың түріне, жабдықтар мен дайындау материалына байланысты жылыжайларды қауіпсіз және ұзақ мерзімді пайдалануды негіздейді, өсімдіктердің өнімділігін арттыруда конструкциялар мен жабындардың жекелеген элементтерінің рөлін айқындайды; жылыту тәсілдерін, жылу көздерін және қысқы жылыжайларды пайдаланудың инженерлік жүйелерін құрамдастырады; қазіргі заманғы автоматтандырылған жүйелер мен құралдардың көмегімен жабық жылыжайларда және гидропон қондырғыларында жасанды микроклимат режимдерін реттейді, бақылайды және белгілейді
  • ОН10 – ауыл шаруашылығы дақылдары биологиясының ерекшеліктерін және өнім сапасының сақталуын ескере отырып, өсімдік шаруашылығы өнімдерін сақтаудың, қайта өңдеудің және тасымалдаудың технологиялық негізделген және оңтайлы режимдерін, оның сапасын барынша сақтауды ескере отырып, грамматикалық іріктейді және белгілейді; қорғалған топырақта дақылдарды өсірудің голланд, қарқынды, топырақ қорғау, гербицидсіз, астрахан, нөлдік және ең аз технологияларын қолдануды болжау үшін агрофитоценоздардың жай-күйін бағалайды; жылыжай шаруашылығы өнімдерінің тұтынушылық қасиеттері мен сапасын зерттейді, негізгі қолданыстағы стандарттар, ауыл шаруашылығы өнімдерін сертификаттау және органикалық өндіріс өнімдерін ерікті сертификаттау ережелері бойынша жұмыс істейді.
  • ОН11 –  әртүрлі  климаттық жағдайларда жыл бойы өндіріс мүмкіндігі үшін жылыжай шаруашылығын жүргізу әдістері мен жүйесін, тиімді ұйымдастыру мен жоспарлауды таңдайды; кәсіпкерлік тәуекел деңгейін анықтайды және кәсіпорынның қызметін болжайды; бизнесті жоспарлау кезінде жылыжай өнімдерін өсірудің артықшылықтары мен кемшіліктерін ескереді; агробизнес кәсіпорындарының шаруашылық қызметін талдайды, оның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қызмет ерекшелігін ескере отырып шарттық қатынастарды қалыптастыру дағдыларын көрсетеді.; ұйымның материалдық, еңбек және қаржы ресурстарының құрамын анықтайды
  • ОН12- ауыл шаруашылығы, агрономия, өсімдіктерді қорғау, агрохимия, ауыл шаруашылығы дақылдарының селекциясы мен биотехнологиясы, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы саласындағы ғылыми-зерттеу қызметін ақпараттық база құру және өңірдің ауыл шаруашылығы мен АӨК дамытудың бағдарламалық іс-шараларын іске асыру процестерін жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстарды жүзеге асырады.
  • ОН13 – Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология білімін қолдана отырып, өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді;
  • ОН14 –  Философияның іргелі негіздерін біледі, экологиялық ғылымның қазіргі мәселелерін зерттейді, адамның өмір сүру ортасымен жайлы және қауіпсіз өзара іс-қимылы туралы жобаны іске асыруға ықпал етеді, салауатты өмір салтын насихаттайды

Стейкхолдеры

  • ТОО Izet Greenhouse Кусайнов М.У;
  • РГП «Фитосанитария» директор Кусаметов А.К.