Баишев Университеті

Баишев Университеті

6В08111 - Агрономия

Мақсаты: Ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы және қауіпсіз технологияларын қолдана алатын, өсірудің технологиялық картасын құрастыра алатын және дала жұмыстарын ұйымдастыра алатын, мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын шығаруға қатысатын, нарық жағдайында шаруашылықтың даму мүмкіндіктерін бағалай алатын және табиғи жерлерді тиімді пайдалану мен жақсарту тәсілдерін дайындай алатын жоғары білікті және бәсекеге қабілетті маман агроном дайындау.

Кәсіби қызмет объектілері

Кез келген ұйымдық-құқықтық нысандағы жеке ауыл шаруашылығы компаниялары, фермерлік, ұжымдық шаруашылықтар, ауылшаруашылық бағытындағы фирмалар, өндірістік кооперативтер

Оқыту нәтижелері

  • ОН1- жаратылыстану негіздерін, табиғатты дамыту және табиғи ресурстарды тиімді пайдалану заңдарын, төтенше жағдайларда қорғау әдістері мен құралдарын меңгерген
  • ОН 2 –  кәсіби қызметте тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу кезінде орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас формаларын пайдаланады.
  • ОН 3-  кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен, интернет ресурстарын, мобильді технологияларды, Smart-технологияларды, электрондық үкіметті пайдалана отырып, деректер базасымен жұмыс істейді
  • ОН 4 – ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің қазіргі заманғы технологияларын, топырақты жақсарту әдістерін, мелиорация тәсілдерін және метеожағдайларды, суару тәсілдерін қолдана алады 
  • ОН 5 –  агрономия тарихы мен негіздерін, жер ресурстарының жай-күйін, топырақты өңдеудің қасиеттері мен тәсілдерін, тастанды және тұздалған жерлерді жақсартуды, өсімдіктерді қорғау әдістері мен иммунитетін білуді тәжірибе жүзінде жүзеге асырады
  • ОН 6- өсімдіктің құрылымы ерекшеленеді, өсімдіктерді таксондар, өсімдіктер түрлері мен физиологиясы, ауа микрофлорасы, топырақ және су, өсімдіктерді қорғау әдістері, букеттер жасау және дәнді дақылдардың селекциясы бойынша жүйелейді. 
  • ОН 7-  коллоидтық және органикалық химияны, дақылдарды өсіру технологиясын, өсімдіктер зиянкестері мен ауруларының ошақтарын,  химиялық қосылыстардың табиғатын және құрамын анықтайды
  • ОН 8/ РО 8 – селекцияның қазіргі заманғы әдістерін, элиталық тұқым алу сызбасын, өнімді қайта өңдеу технологиясын, мамлекеттік стандарт бойынша өнім сапасын анықтау әдістерін, машиналарды пайдалануды меңгерген / применяет современные методы селекции, схемы получения элитных семян, технологию переработки продукции, методы определения качества продукции по  госстандарту, новейшую сельскохозяйственную технику.
  • ОН 9- өндіріске ауыл шаруашылығы дақылдарын өсірудің озық инновациялық технологияларын, өнімді және оның сапасын болжау мәселелерін енгізеді
  • ОН 10 – ғылыми жобаларға қатысады, жүргізілген эксперименттер мен экономикалық есептеулердің нәтижелерін бағалайды, өсімдік шаруашылығы мен агробизнестегі инновациялық технологияларды қолданады
  • ОН 11 – философия, Қазақстанның қазіргі тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология негіздерін білу негізінде өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіби қызметте салауатты өмір салтына бағдарланады

Стейкхолдеры

  • ТОО Izet Greenhouse Кусайнов М.У;
  • РГП «Фитосанитария» дирактор Кусаметов А.К.