Баишев Университеті

Баишев Университеті

6В06121 – Ақпараттық жүйелер

Берілетін дәреже: «6В06121–Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры

«6В06121 – Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы біліктілігі жоғары деңгейдегі санаты жоқ мамандарды, біліктілігі жоғары деңгейдегі екінші санатты мамандарды, біліктілігі жоғары деңгейдегі бірінші санатты мамандарды даярлауға бағытталған. Осы мақсатқа жету үшін бірқатар міндеттерді орындау қажет, оның ішінде білім алушылар контингентін мақсатты қалыптастыру, жұмыс берушінің қазіргі заманғы қажеттіліктеріне бағдарланған оқу процесінде студенттерді мамандандырылған теориялық және практикалық даярлау.

«6В06121 – Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавриат түлегіне ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалавры академиялық дәрежесі беріледі. Ақпараттық жүйелер-ақпаратты жинау, ұсыну, сақтау, беру және өңдеу жүйелерін құруға және қолдануға бағытталған адам қызметінің құралдарының, тәсілдері мен әдістерінің жиынтығын қамтитын ғылым мен техника саласы. «6В06121 – Ақпараттық жүйелер» бағыты бойынша бакалаврды дайындаудың негізгі білім беру бағдарламасы осы мемлекеттік білім беру стандарты негізінде әзірленеді және оқу жоспарын, оқу пәндерінің бағдарламаларын, оқу, өндірістік практикалардың бағдарламаларын қамтиды. Бітірушілердің кәсіби қызметінің объектілері адам қызметінің түрлі салаларында ақпараттық жүйелерді әзірлейтін, енгізетін және пайдаланатын әртүрлі меншік нысанындағы кәсіпорындар мен ұйымдар болып табылады.

Оқу барысында аталған  білім беру бағдарламасы студенттері сапалы кәсіптік білім беруді қамтамасыз ететін пәндер кешенін оқиды. Оқу уақытының едәуір бөлігі әр түрлі деңгейдегі бағдарламалау тілдерін, желілік және клиент-серверлік технологияларды, ақпаратты қорғауды, деректер қоры жүйелерін, компьютерлік модельдеуді, жасанды интеллект жүйелерін, әр түрлі кластағы жүйелерді басқаруды зерттеуге бөлінеді: экономикалық, банктік, ұйымдастырушылық, өнеркәсіптік, технологиялық және т. б. пәндерді оқиды.

Бітірушілердің кәсіби қызмет саласы: информатика және қолданбалы математика; ақпараттық технологиялар, аймақтық және ғаламдық ақпараттық желілер және Internet-технологиялар болып табылады.

«6В06121–Ақпараттық жүйелер»  білім беру бағдарламасы бойынша студенттерді даярлау деңгейіне қойылатын талаптар жоғары білімнің бірінші деңгейіндегі (бакалавриат) Дублин дескрипторлары негізінде айқындалады және оқу кезінде қол жеткізілген нәтижелерден байқалатын меңгерілген негізгі құзыреттерді көрсетеді. Оқыту нәтижелері барлық «6В06121–Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы деңгейінде де және осы білім беру бағдарламасының жеке модульдері немесе оқу пәндері деңгейінде де қалыптасады. Дескрипторлар «6В0612–Ақпараттық жүйелер»   білім беру бағдарламасы бойынша студенттердің мынадай қабілеттерін сипаттайтын оқыту нәтижелерін көрсетеді:

1) осы саладағы озық білімге негізделген, зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсету;

2) кәсіби деңгейде білім мен түсінуді қолдану, дәлелдерді қалыптастыру және оқытылатын саладағы мәселелерді шешу;

3) әлеуметтік, этикалық және ғылыми жинақтарды ескере отырып, пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру;

4) оқытылатын салада оқу-практикалық және кәсіби міндеттерді шешу үшін теориялық және практикалық білімді қолдану;

5) оқытылатын салада одан әрі оқуды өз бетінше жалғастыру үшін қажетті оқыту дағдылары;

6) ғылыми зерттеулердің әдістерін және академиялық хатты білу және оларды оқытылатын салада қолдану;

7) оқытылатын салада фактілерді, құбылыстарды, теорияларды және олардың арасындағы күрделі тәуелділікті білу және түсіну;

8) академиялық адалдық принциптері мен мәдениетінің маңызын ұғыну.

 

Білім беру бағдарламасының мақсаты: 6В06121 – «Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасының мақсаты тұлғаның дамуы және болашақ маманның жоғары кәсібилігі болып табылады. Қазіргі таңда «мамандық»ұғымының мағынасы айтарлықтай өзгереді. Бірінші жоспарға кәсіби-техникалық дағдылардың дайын жиынтығы емес, адамның кәсіптегі «өсу» іс-әрекет-ұйымдастыру қабілеті, өзінің кәсіби деңгейін талдай білу, тез жасау, нақты кәсіби дағдыларды құрастыру, нарықтық жағдайдың өзгермелі талаптарына сәйкес жаңа білімдер мен кәсіби аймақтарды табу және игеру. Отандық және шетелдік тәжірибені, жұмыс берушілер мен студенттердің сауалнамалық сауалнамасының нәтижелерін ескере отырып, болашақ маманның жалпы кәсіби, арнайы, жалпы мәдени, әлеуметтік-психологиялық және тұлғалық құзыреттілігі, сондай-ақ олардың құрамдас бөліктері көрсетілген. Модель шеңберінде білім беру нәтижелері бағаланатын, осы критерийлердің ең аз және ең көп мәнін анықтауға мүмкіндік беретін, ББ білім беру нәтижесі ретінде өзінің әлеуметтік тапсырыс берушілеріне кепілдік бере алатын нақты критерийлер тұжырымдалады.

1          

Оқыту түрі

күндізгі, қашықтықтан

2          

Оқыту тілі

Қазақша, орысша

3          

Кәсіби қызмет саласы

«6В06121 Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасында көрсетілген қызмет бағыттарына сәйкес келеді. «6В06121 Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласының бакалаврлары мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар мен компанияларда сұранысқа ие.

«6В06121 Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасы бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады:

–             ғылыми-зерттеу;

–             өндірістік-технологиялық;

–             ұйымдастырушылық-басқарушылық;

–             жобалау-конструкторлық;

–             білім беру.

4          

Еңбек қызметінің түрлері (СБШ және КС бойынша)

Бітірушілердің кәсіби қызметінің негізгі функциялары::

– қолданбалы математика әдістерін және компьютерлік технологияларды пайдаланатын салалардағы ғылыми-зерттеу қызметі;

– пайдаланушылардың сұраныстарын, пәндік сала модельдерін және техникалық құралдардың мүмкіндіктерін талдау негізінде кәсіби қызмет объектілерінің жекелеген компоненттерінің талаптары мен ерекшеліктерін әзірлеу;

– берілген мерзімде берілген сапамен кәсіби қызмет объектілерін әзірлеу процесін ұйымдастыру;

– мультимедиялық және IT-технологияларды кеңінен қолдана отырып, педагогикалық қызметті жүзеге асыру;

– жұмыс берушілердің өсіп келе жатқан талаптарына сәйкестігі.

«6В06121 Ақпараттық жүйелер» білім беру бағдарламасын игеру үшін талапкерлер қабылдау туралы өтінішке жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) немесе жоғары білімі туралы мемлекеттік үлгідегі құжатты (түпнұсқа), ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификатын, сондай-ақ білім беру грантын беру туралы куәлікті (бар болса) қоса береді. Кіру сынақ рәсімдері Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдаудың үлгі ережелеріне сәйкес белгіленеді.

5          

Еңбек (кәсіби) функциялары 

1.          Ұйымның ЖЕЖ монтаждау және қызмет көрсету

2.          Ұйымның серверлік жабдығын құрамдау, монтаждау, ретке келтіру және қызмет көрсету

3.          Ұйымда бейнебақылау жүйесін, ҚББЖ монтаждау, ретке келтіру және қызмет көрсет

4.          Ұйымда жүйелік қауіпсіздікті қамтамасыз ету

5.          Бизнес-талдау бойынша жұмысты жоспарлау және оның орындалуын бақылау

6.          Ұйымды ақпараттандыру мәселелері бойынша кеңес беру

6          

Аккредиттеу туралы ақпарат (аккредиттеу органының атауы, аккредиттеу мерзімі)

«Тәуелсіз аккредиттеу және рейтинг агенттігі» 20.08.2018-19.08.2021 жж /