Баишев Университеті

Баишев Университеті

6В04121 - «Құқықтану»

ББ мақсаты: Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар мен кәсіпорындарда азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда экономикалық жағдайда жұмыс берушілер тарапынан сұранысқа ие, нарықтық жағдайларға сәйкес заң шығару қызметін, құқық қолдану, ұйымдастыру-басқару сараптамалық-консультативтік және ғылыми-зерттеу қызметтеріне қабілетті азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қабілетті, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру

Кәсіби қызмет саласы

   • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан халыққа, ұйымдарға, мекемелерге және кәсіпорындарға заң көмегін ұйымдастыру
   • заң құжаттарын құрастыру 
   • сот және басқа да құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделерін білдіру
   • азаматтық сот ісін жүргізу
   • нотариалдық қызмет
   • адвокаттық қызмет
   • медиатордың қызметі
   • сот орындаушысының қызметі
   • заң консультантының қызметі
   • кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру
   • авторлық және патенттік құқық
   • құқық қорғау қызметін және заң қызметін ұйымдастыру
   • заң кеңестері 
   • заң құжаттарын құрастыру 
   • сот және басқа да құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделерін білдіру
   • қылмыстық, әкімшілік сот ісін жүргізу
   • адвокаттық қызмет
   • медиатордың қызметі
   • сот орындаушысының қызметі
   • заң консультантының қызметі
   • құқық қорғау қызметін және заң қызметін ұйымдастыру
   • қылмыстарды ашуға, тергеуге, сондай-ақ олардың алдын алуға байланысты қызмет
   • қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған қызмет сотқа дейінгі іс жүргізу саласында, сондай-ақ прокуратура органдарында үкімнің және өзге де сот актілерінің орындалуын қадағалауды жүзеге асыру 
   • сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру 
   • салық қатынастары саласындағы құқық бұзушылықтарды ашуға, тергеуге және алдын алуға байланысты қызмет 
   • ҚАЖК органдарында қылмыстық жазаны орындауға байланысты қызмет 
   • кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеумен, ашумен және алдын алумен байланысты қызмет 

Еңбек қызметінің түрлері (СБШ және КС бойынша)

«6В04211–Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалаврлары еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады 

   • норма шығармашылығы қызметінде
   • нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және оларды іске асыруға дайындау
   • құқық қолдану қызметінде
   • лауазымдық міндеттер шегінде құқық қолдану шешімдерін негіздеу және қабылдау
   • құқықтық нормаларды іске асыруға байланысты іс-әрекеттер жасау
   • ҚР заңнамасы негізінде заң құжаттарын құрастыру
   • мәмілелерді заңды сүйемелдеу
   • құқық қорғау қызметінде
   • заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
   • қоғамдық тәртіпті сақтау
   • құқық бұзушылықтың алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу
   • жеке және мемлекеттік меншік нысандарын қорғау
   • сараптамалық-консультациялық қызметте
   • құқық мәселелері бойынша кеңес беру
   • құжаттардың құқықтық сараптамасын жүзеге асыру
   • тәлімгерлік қызметте
   • құқықтық мәселелерге семинарлар, кездесулер, әңгімелер өткізу кезінде білім беру ұйымдарымен және түзеу мекемелерімен тығыз өзара іс-қимылда құқықтық тәрбиені жүзеге асыру
   • патриоттық тәрбиені жүзеге асыру
   • құқықтық тәртіпті және құқықтық нормаларды сақтау заңдылығын нығайту мәселелеріне арналған іс-шараларға қатысу

Кәсіби қызмет объектілері

Құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар 

Еңбек (кәсіби) функциялары 

Құқық бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары /

   • құқық қорғау
   • құқық қорғау
   • Қазақстан Республикасында құқықтық, зайырлы және демократиялық мемлекет құру
   • заңдарды нақты сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заң алдында теңдігі қағидаттарында құқық қолдану қызметін жүзеге асыру
   • құқық қолдану практикасінің проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру
   • өз қызметінің түрлі салаларында құқықтық және патриоттық тәрбиені жүзеге асыру
   • кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін заманауи техникамен, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын сенімді меңгеру
   • арнайы әдебиетті зерттеу, талдау
   • кәсіби және тұлғалық өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгеру

Аккредиттеу туралы ақпарат (аккредиттеу органының атауы, аккредиттеу мерзімі)

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» КЕМ 28.02.2020 – 27.02.2025жж.

Оқыту нәтижелері

ББ аяқталғаннан кейін бітіруші

ОН1 – пәндік білімді түсіндіруге және түсіндіруге қабілетті (ұғымдар, пәні мен міндеттері, зерттеу әдістері, Негізгі ұғымдар, идеялар, теориялар); қазіргі қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелері туралы пайымдауларды ажырату және қалыптастыру

ОН2 – кәсіби міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істеуге, деректер базасын құруға және қолжетімді интернет ресурстарын пайдалануға, мобильді технология, Smart-технология, электрондық үкімет мүмкіндіктерін пайдалана білуге қабілетті

ОН3 – кәсіби қызметте тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті 

ОН4 – құқық пен мемлекеттің даму тарихы мен қазіргі жай-күйін, құқықтың жалпы инационалдық жүйесін түсіндіруге, отандық және шетелдік заңнаманы реформалаудың заңдылықтарын, құбылыстары мен процестерін бағалауға қабілетті

ОН5 – өз білімін жетілдіру және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтыла отырып, кәсіпке деген жоғары уәждемесі бар өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыруға қабілетті

ОН6 – заңнамаға сәйкес заңды іс-әрекеттер жасай отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыруға, шешімдер қабылдауға, кәсіби этика, төзімділік қағидаттарын сақтауға қабілетті; құқықтық ынтымақтастыққа ұмтылады 

ОН7 – жүйелі ойлауға және заңды шындықты тұтас қабылдауға ие болып қоғамда құқықтық құбылыстар мен процестердің даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті

ОН8 – заңды фактілер мен жағдайларды талдауға және саралауға қабілетті, заң практикасінде теориялық білімді қолдана отырып, азаматтық-құқықтық, отбасылық, еңбек, экологиялық және салықтық даулар бойынша заңда көзделген шешу жолдарын табады

ОН8 – заңды фактілер мен жағдайларды талдауға және саралауға қабілетті, заң практикасінде теориялық білімді қолдана отырып, қылмыстық-құқықтық даулар бойынша заңда көзделген шешу жолдарын табады

ОН9 – құқық салаларының ғылыми теорияларына негізделе отырып, өзекті құқықтық мәселелер және имплементациялық ресурстарды ұтымды пайдалану туралы пайымдауларды талдау және қалыптастыру қабілеті

*ОН10 – азаматтық-құқықтық қатынастардың мәнін, табиғатын және мазмұнын, олардың субъектілерінің құқықтық мәртебесін түсіне отырып, азаматтық заңнаманың пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті

**ОН10 – қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасының пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті, қылмыстық-құқықтық қатынастардың мәнін, табиғатын және мазмұнын, олардың субъектілерінің құқықтық мәртебесін түсіне отырып, қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын заңды міндеттерді шешу процесінде қолдану

*ОН11 – азаматтық іс жүргізу қатынастарын, олардың табиғаты мен мазмұнын, азаматтық іс жүргізу заңнамасының пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын бағалауға; азаматтық іс жүргізу құқығы институттарын реттейтін құқықтық актілерге сараптама жүргізуге қабілетті

**ОН11- қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасының пайда болу, жұмыс істеу және даму заңдылықтарын, олардың табиғаты мен мазмұнын бағалауға қабілетті; қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару құқығы институттарын реттейтін құқықтық актілерге сараптама жүргізу

ОН12- философия, Қазақстанның қазіргі тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология негіздерін білу негізінде өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді, Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіби қызметте салауатты өмір салтына бағдарланады

6В04121 - «Құқықтану»

ББ мақсаты: Әр түрлі ұйымдық-құқықтық нысандағы ұйымдар мен кәсіпорындарда азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауда экономикалық жағдайда жұмыс берушілер тарапынан сұранысқа ие, нарықтық жағдайларға сәйкес заң шығару қызметін, құқық қолдану, ұйымдастыру-басқару сараптамалық-консультативтік және ғылыми-зерттеу қызметтеріне қабілетті азаматтар мен заңды тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға қабілетті, кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру

Кәсіби қызмет саласы

   • меншік нысанына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан халыққа, ұйымдарға, мекемелерге және кәсіпорындарға заң көмегін ұйымдастыру
   • заң құжаттарын құрастыру 
   • сот және басқа да құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделерін білдіру
   • азаматтық сот ісін жүргізу
   • нотариалдық қызмет
   • адвокаттық қызмет
   • медиатордың қызметі
   • сот орындаушысының қызметі
   • заң консультантының қызметі
   • кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру
   • авторлық және патенттік құқық
   • құқық қорғау қызметін және заң қызметін ұйымдастыру
   • заң кеңестері 
   • заң құжаттарын құрастыру 
   • сот және басқа да құқық қорғау органдарында клиенттердің мүдделерін білдіру
   • қылмыстық, әкімшілік сот ісін жүргізу
   • адвокаттық қызмет
   • медиатордың қызметі
   • сот орындаушысының қызметі
   • заң консультантының қызметі
   • құқық қорғау қызметін және заң қызметін ұйымдастыру
   • қылмыстарды ашуға, тергеуге, сондай-ақ олардың алдын алуға байланысты қызмет
   • қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған қызмет сотқа дейінгі іс жүргізу саласында, сондай-ақ прокуратура органдарында үкімнің және өзге де сот актілерінің орындалуын қадағалауды жүзеге асыру 
   • сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманың сақталуын қадағалауды жүзеге асыру 
   • салық қатынастары саласындағы құқық бұзушылықтарды ашуға, тергеуге және алдын алуға байланысты қызмет 
   • ҚАЖК органдарында қылмыстық жазаны орындауға байланысты қызмет 
   • кәмелетке толмағандар арасындағы қылмыстық құқық бұзушылықтарды тергеумен, ашумен және алдын алумен байланысты қызмет 

Еңбек қызметінің түрлері (СБШ және КС бойынша)

«6В04211–Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалаврлары еңбек нарығының талаптарын ескере отырып, келесі кәсіби қызмет түрлерін орындай алады 

   • норма шығармашылығы қызметінде
   • нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу және оларды іске асыруға дайындау
   • құқық қолдану қызметінде
   • лауазымдық міндеттер шегінде құқық қолдану шешімдерін негіздеу және қабылдау
   • құқықтық нормаларды іске асыруға байланысты іс-әрекеттер жасау
   • ҚР заңнамасы негізінде заң құжаттарын құрастыру
   • мәмілелерді заңды сүйемелдеу
   • құқық қорғау қызметінде
   • заңдылықты, құқықтық тәртіпті, жеке адамның, қоғам мен мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету
   • қоғамдық тәртіпті сақтау
   • құқық бұзушылықтың алдын алу, жолын кесу, анықтау, ашу және тергеу
   • жеке және мемлекеттік меншік нысандарын қорғау
   • сараптамалық-консультациялық қызметте
   • құқық мәселелері бойынша кеңес беру
   • құжаттардың құқықтық сараптамасын жүзеге асыру
   • тәлімгерлік қызметте
   • құқықтық мәселелерге семинарлар, кездесулер, әңгімелер өткізу кезінде білім беру ұйымдарымен және түзеу мекемелерімен тығыз өзара іс-қимылда құқықтық тәрбиені жүзеге асыру
   • патриоттық тәрбиені жүзеге асыру
   • құқықтық тәртіпті және құқықтық нормаларды сақтау заңдылығын нығайту мәселелеріне арналған іс-шараларға қатысу

Кәсіби қызмет объектілері

Құқықтық нормаларды іске асыру, заңдылық пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз ету саласындағы қоғамдық қатынастар 

Еңбек (кәсіби) функциялары 

Құқық бакалаврының кәсіби қызметінің функциялары /

   • құқық қорғау
   • құқық қорғау
   • Қазақстан Республикасында құқықтық, зайырлы және демократиялық мемлекет құру
   • заңдарды нақты сақтау, жеке және заңды тұлғалардың заң алдында теңдігі қағидаттарында құқық қолдану қызметін жүзеге асыру
   • құқық қолдану практикасінің проблемаларын анықтау және ұлттық заңнаманы жетілдіру
   • өз қызметінің түрлі салаларында құқықтық және патриоттық тәрбиені жүзеге асыру
   • кәсіби қызметті жүзеге асыру үшін заманауи техникамен, ақпараттық технологиялармен жұмыс істеу дағдыларын сенімді меңгеру
   • арнайы әдебиетті зерттеу, талдау
   • кәсіби және тұлғалық өсу үшін өзін-өзі талдау және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын меңгеру

Аккредиттеу туралы ақпарат (аккредиттеу органының атауы, аккредиттеу мерзімі)

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» КЕМ 28.02.2020 – 27.02.2025жж.

Оқыту нәтижелері

ББ аяқталғаннан кейін бітіруші

ОН1 – пәндік білімді түсіндіруге және түсіндіруге қабілетті (ұғымдар, пәні мен міндеттері, зерттеу әдістері, Негізгі ұғымдар, идеялар, теориялар); қазіргі қазақстандық заңнаманың өзекті мәселелері туралы пайымдауларды ажырату және қалыптастыру

ОН2 – кәсіби міндеттерді шешу үшін әртүрлі көздерден алынған ақпаратпен жұмыс істеуге, деректер базасын құруға және қолжетімді интернет ресурстарын пайдалануға, мобильді технология, Smart-технология, электрондық үкімет мүмкіндіктерін пайдалана білуге қабілетті

ОН3 – кәсіби қызметте тұлғааралық және мәдениетаралық өзара іс-қимыл міндеттерін шешу үшін орыс және шет тілдерінде ауызша және жазбаша нысанда коммуникацияға қабілетті 

ОН4 – құқық пен мемлекеттің даму тарихы мен қазіргі жай-күйін, құқықтың жалпы инационалдық жүйесін түсіндіруге, отандық және шетелдік заңнаманы реформалаудың заңдылықтарын, құбылыстары мен процестерін бағалауға қабілетті

ОН5 – өз білімін жетілдіру және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтыла отырып, кәсіпке деген жоғары уәждемесі бар өзінің кәсіби қызметін ұйымдастыруға қабілетті

ОН6 – заңнамаға сәйкес заңды іс-әрекеттер жасай отырып, кәсіби қызметті жүзеге асыруға, шешімдер қабылдауға, кәсіби этика, төзімділік қағидаттарын сақтауға қабілетті; құқықтық ынтымақтастыққа ұмтылады 

ОН7 – жүйелі ойлауға және заңды шындықты тұтас қабылдауға ие болып қоғамда құқықтық құбылыстар мен процестердің даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті

ОН8 – заңды фактілер мен жағдайларды талдауға және саралауға қабілетті, заң практикасінде теориялық білімді қолдана отырып, азаматтық-құқықтық, отбасылық, еңбек, экологиялық және салықтық даулар бойынша заңда көзделген шешу жолдарын табады

ОН8 – заңды фактілер мен жағдайларды талдауға және саралауға қабілетті, заң практикасінде теориялық білімді қолдана отырып, қылмыстық-құқықтық даулар бойынша заңда көзделген шешу жолдарын табады

ОН9 – құқық салаларының ғылыми теорияларына негізделе отырып, өзекті құқықтық мәселелер және имплементациялық ресурстарды ұтымды пайдалану туралы пайымдауларды талдау және қалыптастыру қабілеті

*ОН10 – азаматтық-құқықтық қатынастардың мәнін, табиғатын және мазмұнын, олардың субъектілерінің құқықтық мәртебесін түсіне отырып, азаматтық заңнаманың пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті

**ОН10 – қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасының пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын ажыратуға қабілетті, қылмыстық-құқықтық қатынастардың мәнін, табиғатын және мазмұнын, олардың субъектілерінің құқықтық мәртебесін түсіне отырып, қылмыстық және қылмыстық-атқару заңнамасының нормаларын заңды міндеттерді шешу процесінде қолдану

*ОН11 – азаматтық іс жүргізу қатынастарын, олардың табиғаты мен мазмұнын, азаматтық іс жүргізу заңнамасының пайда болу, қызмет ету және даму заңдылықтарын бағалауға; азаматтық іс жүргізу құқығы институттарын реттейтін құқықтық актілерге сараптама жүргізуге қабілетті

**ОН11- қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару заңнамасының пайда болу, жұмыс істеу және даму заңдылықтарын, олардың табиғаты мен мазмұнын бағалауға қабілетті; қылмыстық іс жүргізу және қылмыстық-атқару құқығы институттарын реттейтін құқықтық актілерге сараптама жүргізу

ОН12- философия, Қазақстанның қазіргі тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология негіздерін білу негізінде өзінің азаматтық ұстанымын көрсетеді, Дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіби қызметте салауатты өмір салтына бағдарланады