Баишев Университеті

Баишев Университеті

Шетел тілі: екі шетел тілі

Шифр-мамандықтың атауы:

6В01731 – «Шетел тілі: екі шетел тілі»

Оқу түрі, мерзімі:

Күндізгі –  4жыл;
Қашықтықтан оқыту– 3 жыл, 2 жыл.

Білім беру бағдарламасының мақсаты

6В01731 – «Шетел тілі: екі шетел тілі» БББ-ның МАҚСАТЫ – болашақ мамандардың пәндік білімдерінің негізділігіне, кәсіби қызметтің жалпы әдіснамасына қол жеткізуге бағытталған кең базалық кәсіби дайындықты қамтамасыз ету, болашақ мамандардың кәсіби шығармашылық дағдыларын дамыту, білім деңгейін одан әрі арттыру қажеттілігін қалыптастыру; әлемнің қазіргі тілдік суретін түсіну және ұғынуға; педагогикалық дағдылар мен іскерлікті жетілдіруге мүмкіндік беретін іргелі пәндерді оқыту.

Оқыту нәтижелері:

ОН 1 – Қазақстан Республикасы Конституциясының негізгі ережелерін, адам құқықтары мен бостандықтарын, оларды іске асыру тетіктерін, сыбайлас жемқорлықтың негізгі анықтамаларын, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды реттейтін халықаралық және ұлттық заңнаманы, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл стратегиясын тұжырымдаудың негізгі тәсілдерін және стратегияның базалық элементтерін біледі және түсінеді; қажетті нормативтік-құқықтық құжаттарды пайдаланады; азаматтық, азаматтық іс жүргізу және еңбек заңнамасына сәйкес өз құқықтарын қорғайды, қызметтің (әрекетсіздіктің) нәтижелері мен салдарын құқықтық тұрғыдан талдайды және бағалайды.

ОН 2 – педагогикалық инноватика қағидаттарын, педагогикалық технологиялар мен білім беру әдіснамасын; практикада нақты әлеуметтік-педагогикалық жағдайларды ескере отырып, кәсіби қызметтегі теориялық білімді; мүмкіндігі шектеулі балалар үшін оңтайлы әлеуметтік-экологиялық және білім беру жағдайларын ұйымдастыру және қамтамасыз ету тәсілдерін қолданады.

ОН 3-ауызша және жазбаша қарым-қатынас негіздерін практикалық меңгеруді қамтамасыз етуге арналған ағылшын және қытай тілдерінің фонетикалық, грамматикалық, стилистикалық және лексикалық құбылыстарын біледі және түсінеді.

ОН 4 – шет тілін оқытудың негізгі әдістемелік санаттарын және олардың жұмыс істеу заңдылықтарын, осы саладағы ең озық білім элементтерін және оқушылардың сыни ойлауын дамытуды қоса алғанда, оқытудың мазмұны мен тәсілдерін іріктеудің ерекшеліктерін біледі; шет тілді және көптілді білім беру әдіснамасын біледі

ОН 5 – білім берудегі авторлық жаңашыл идеяларды жүзеге асырады, стандартты емес және балама шешімдерді табады және жаңа педагогикалық идеяларды қалыптастырады, сыни тұрғыдан ойлайды; педагогикалық мониторингті қолданады, педагогикалық өлшегіштер мен индикаторлар және бақылау-бағалау материалдары жүйесін әзірлейді, алынған нәтижелерді түсіндіреді;

ОН 6 – халықаралық емтихандарды тапсыру технологиясы мен тестілеу жүйесін (IELTS, TOEFL, Cambridge ESOL, HSK) біледі; ғылыми құжаттарды ( есептер, шолулар, аннотациялар, баяндамалар, мақалалар) жазу дағдылары мен тәсілдерін меңгерген; заманауи ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдалана отырып, библиография мен сілтемелерді ресімдейді; кәсіби қызмет саласында ақпараттық технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдаланады.

ОН 7 – Оқытылатын тіл елінің әлеуметтік-мәдени ерекшелігіне сәйкес өзінің сөйлеу және сөйлеу емес мінез-құлқын қалыптастырады; әртүрлі коммуникативтік жағдайларда ақпарат беру мақсатында әртүрлі тілдік құралдарды барабар пайдалана отырып, өз ойын білдіреді; өзге тілді мәдениетаралық қарым-қатынас, «екі Мәдениет диалогы» жағдайында өз елі мен мәдениетін білдіреді; жалпы және кәсіби қарым-қатынас салаларында мәдениетаралық диалогты жүзеге асырады.

ОН 8 – лингвистикалық теориялар, лингвистика ғылымының заңдары мен заңдылықтары, лексикология саласында базалық білімді қолданады. Ағылшын және қытай тілдерінің лексикалық және фразеологиялық жүйелерінің дамуының негізгі факторлары мен заңдылықтарын, лексикалық бірліктердің құрылымы мен семантикасының ерекшеліктерін, лингвистикалық талдау мен сипаттаудың негізгі әдістерін біледі;

ОН 9 – шет тілі мәдениетін тасымалдаушылар әлемінің тұжырымдамалық және тілдік бейнесін; шетелдік мәдени ортадағы этикалық және моральдық мінез-құлық нормаларын; ауызша қарым-қатынас мәдениетінің тілдік нормаларын және Оқытылатын тіл елінде қабылданған этикалық және моральдық мінез-құлық нормаларын; мәдени және тарихи шындықтарды; қолданыстағы стереотиптер мен оларды жеңу тәсілдерін; Оқытылатын тіл елдерінің этикет нормаларын біледі.

ОН 10 – оқытылатын тілдің ағылшын тілді елдері мен Қытай туралы елтану, мәдениеттану және лингвомәдениеттану материалдарын біледі; тілдердің өзара әрекеттесуі мен өзара байытылуы жағдайындағы паралингвистикалық және экстралингвистикалық элементтер.

ОН 11 – сыныптан тыс және мектептен тыс іс-шараларды әзірлейді және өткізеді. Жеке тұлғаның және сынып ұжымының даму деңгейін диагностикалайды, оның нәтижелерін практикада қолданады; педагогикалық эксперимент жүргізеді.

ОН 12 – философия, Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология негіздері бойынша білімін пайдалана отырып, өзінің азаматтық ұстанымын танытады, дене шынықтырудың әдістері мен құралдары арқылы әлеуметтік және кәсіби қызметінде салауатты өмір салтына бағдарланады.

Серіктес – Университеттер

 1. Бердах атындағы Қарақалпақ мемлекеттік университеті (Нүкіс, Өзбекстан)
 2. Риверсайдтағы Калифорния университеті (АҚШ)
 3. Әжинияз атындағы Нүкіс мемлекеттік педагогикалық институты (Нүкіс, Өзбекстан)
 4. «Новосібір мемлекеттік техникалық университеті» ФМБОУ (РФ)
 5. «Орынбор мемлекеттік университеті» ФМБОУ (РФ)
 6. ФГБОУ ВПО «Удмурт мемлекеттік университеті «(Ижевск, удмурт Республикасы, РФ)
 7. Ульянов атындағы мемлекеттік педагогикалық университеті И. Н. Ульянова «(РФ)
 8. «Еуразия гуманитарлық институты» ЖАҚ (Астана)
 9. «Жезқазған университеті» АҚ О. А. Байконурова»
 10. «Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» ШЖҚ РМК (Алматы)
 11. «Көкшетау мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Ш. Уәлиханов»
 12. «Қызылорда мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК Қорқыт Ата»
 13. «Қазақ ұлттық университеті» ШЖҚ РМК Әл-Фараби» (Алматы)
 14. «Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері Университеті» АҚ Абылай хан» (Алматы)
 15. «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті» ШЖҚ РМК М. Әуезов» (Шымкент)

Стейкхолдерлер

 1. КММ № 23 орта мектеп-лицейі
 2. КММ № 35 орта жалпы білім беретін мектеп
 3. КММ № 15 орта жалпы білім беретін мектеп 
 4. КММ № 17 орта жалпы білім беретін мектеп 
 5. КММ № 27 орта мектеп-гимназия
 6. КММ № 39 орта жалпы білім беретін мектеп 
 7. ЖШС «Баишев жоғарғы медициналық колледж»
 8. ЖШС «Халықаралық оқыту», «Асерас» оқу орталығы
 9.  

Кәсіби қызмет объектілері

 • Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу ұйымдары
 • Бастауыш, негізгі және бейіндік мектептер
 • Мамандандырылған мектеп
 • Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары