Баишев Университеті

Баишев Университеті

«Шетел тілдері мен әдебиеті» кафедрасы

Шетел тілдері мен әдебиеті кафедрасының меңгерушісі,
Педагогика ғылымдрының кандидаты, профессор
 Кафедра меңгерушінің қабылдау күндерінің

Кафедра тарихы

       Кафедра 1998 жылы ағылшын тілі кафедрасы ретінде құрылды (14.09.98 ж. № 44 бұйрық бойынша). 2005 жылы кафедра атауы «Шетел тілдері» кафедрасы болып өзгертілді, кейіннен 2006 жылы «Шетел филологиясы және аударма» кафедрасы болып өзгертілді (23.02.05 ж. № 19/1-п бұйрық, № 60-бұйрық, 25.08.2006 ж.). 2007 жылы екі кафедраны біріктіру нәтижесінде «Филология» және «Шетел филологиясы мен аударма» кафедрасы «Филология және аударма» болып өзгертілді (20.08.07 ж. № 86-п). Баишев Университет Президентінің 03 Қаңтар 2019 жылғы бұйрығы бойынша «Филология және аударма» кафедрасы «Шетел тілдері мен әдебиеті» кафедрасы болып өзгертілді. Кадрларды даярлау күндізгі, қашықтықтан және сырттай оқу түрлері бойынша жүргізіледі: 6В01731 – «Шет тілі: екі шет тілі», 6В02311 –«Аударма ісі». Кафедрада БББ 7М01731 – «Шетел тілі: екі шетел тілі», БББ 7М01721 – «Орыс тілі мен әдебиеті» бойынша магистранттарды дайындайды. 

Кафедраның профессор-оқытушылар құрамы: 

Кафедраның профессорлық-оқытушылық құрамы 26 адамнан тұрады: оның ішінде 2 доктор, 2 PhD докторы, 5 ғылым кандидаты, 14 магистр, 3 аға оқытушы бар. 

Ғылыми-зерттеу жұмысы