Университет құндылықтары

Ұйымдық және экономикалық орнықтылық, өзгерістерге ашықтық

Жоғары сапалы білім беру және ғылыми қызмет

Академиялық еркіндік жәнеакадемиялық жауапкершілік

Жетілдіруге жәнешығармашылық өсуге ұмтылу

Патриотизм, азаматтылық,сындарлы ынтымақтастық

Қызметкер мен білім алушының тұлғасына, олардың қадір-қасиеті мен құқықтарына құрмет

Баишев университеті дайындық бағыттарының кең спектрі
бойынша жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады; басым бағыттар бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулерді
орындайды; жастарды тәрбиелеу және жастар саясаты әлеуметтануы саласындағы жетекші ғылыми және әдістемелік орталық болып табылады.