Жұмыспен қамту және тәжірибе бөлімі

Кәсіптік практика мамандар даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Білім алушылардың кәсіптік практикасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы нормативтік – құқықтық актілері, Баишев университетінің Жарғысы, Баишев университетінің 2019-2023 жылдарға арналған даму бағдарламасына, СМЖ П 18-2019 «Білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру туралы» (16.10.2019), СМЖ МИ 212.05 – 2019 «Практика қорытындылары бойынша есептерді жазуға, ресімдеуге және қорғау рәсіміне қойылатын жалпы талаптар» талаптарына сай ұйымдастырылады. Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі мен мазмұны жұмыс оқу жоспарларымен және практика бағдарламаларымен айқындалады.

Білім алушыларды білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде практикаға жіберу үшін мынадай құжаттар басшылыққа алынады:

– университет пен кәсіпорындар (ұйымдар) арасында жасалған шарттар немесе білім алушыларды практикаға қабылдау туралы кәсіпорындардан (ұйымдардан) кепілдік хат (сұрау салу);

– білім алушыларды практикаға жіберу туралы ЖМ деканының баянаты (практика түрлері бойынша);

– білім алушыларды практиканың барлық түрлеріне жіберу практикадан өту мерзімін, практика базасын және практика жетекшісін көрсете отырып, университет ректорының бұйрығымен ресімделеді ;

– білім алушылардың практикасы басталар алдында практикаға жауапты кафедра меңгерушілері ұйымдастыру конференциясын өткізеді.

Ұйымдастыру конференциясында келесі мәселелер қарастырылады:

– білім алушыларды практика базалары бойынша бөлумен таныстыру және әрбір практика базасы бойынша білім алушылар арасынан жауаптыларды тағайындау.

– университет кафедраларынан және кәсіпорыннан (ұйымнан) тәжірибе жетекшілері туралы ақпарат);

– практика бағдарламасына сәйкес практиканың мақсаттары мен міндеттері;

– практикадан өту кезіндегі еңбек тәртібіне қойылатын талаптар;

– кәсіпорындарда (ұйымдарда) қауіпсіздік техникасы ережелерін және қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін сақтау бойынша жалпы нұсқаулар);

– практика күнделігін жүргізу және практика туралы есепті ресімдеу бойынша талаптар.

Практика бағдарламаларын кафедралар ОП профилін, кәсіпорынның, мекеменің, ұйым-практиканың сипатын ескере отырып әзірлейді және ОӘЖ жөніндегі проректор бекітеді.

Қашықтықтан күндізгі және сырттай оқу нысанында білім алушылар мамандығы бойынша жұмыс істеген жағдайда кәсіптік практикадан босатылады. Бұл жағдайда олар университетке жұмыс орнынан анықтама және олардың кәсіби қызметін көрсететін сипаттама береді.

Білім алушы кәсіптік практиканың әрбір түрінің қорытындысы бойынша тиісті кафедраға есеп береді, оны басшы мен консультант тексереді және кафедра меңгерушісінің өкімімен құрылған комиссия алдында қорғайды.

Есепті қорғау нәтижелері балдық-рейтингтік әріптік бағалау жүйесі бойынша бағаланады.

Баишев Университеті білім алушыларының  кәсіптік практикаларды өткізу және білім алушыларды жұмыспен қамту жөніндегі бағыттарды үйлестіруді Жұмыспен қамту және практика бөлімі жүзеге асырады. (каб 328, бөлім басшысы Танатова Роза Кубеновна).

Баишев Университетінің түлектерін жұмыспен қамту

Түлектерді жұмыспен қамту- университет жұмысының тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. Баишев университеті осы қызмет бағытына ерекше назар аударады, бұл түлектерді жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу жүйесін жүйелі жетілдіру мен дамытуда және жыл сайын жұмысқа орналасқан түлектердің жоғары пайызында көрінеді. Баишев Университеті түлектерін тиімді жұмысқа орналастыру мақсатында білім беру бағдарламалары  бойынша әлеуметтік серіктестері – жұмыс берушілермен, «Қаржы орталығы» АҚ-мен, «Ақтөбе облысының жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» ММ, «Ақтөбе қаласының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-, «Атамекен» ҰКП Ақтөбе филиалы, «Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы » КЕАҚ Ақтөбе облысының филиалымен,  Жастар еңбек биржасымен, Ақтөбе облыстық ішкі саясат департаментімен, Халықты жұмыспен қамту орталығымен және т.б байланыс орнатқан.

Жұмысқа орналастыру бойынша қызметті ұйымдастыруда ЖОО келесі нормативтік-құқықтық базаны басшылыққа алады:

  • ҚР 2007 жылғы 27 шілдедегі №319-III «Білім туралы» Заңы;

* ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 390 қаулысымен бекітілген «Жас мамандарды жұмысқа жіберу ережелері

Түлектерді жұмысқа орналастыру нәтижелерін ұйымдастыру, үйлестіру және қорытындылау мәселелерімен жұмыспен қамту және практика бөлімі айналысады.

Студенттер қолда бар өтінімдер, кәсіпорындардан сұраулар негізінде немесе өз бетінше жұмысқа орналасады. Бөлу жұмыстары жоғары мектептерде және бітіруші кафедраларда жұмыспен қамту және практика бөлімімен бірлесіп жүргізіледі .

Жұмысқа орналастыру аясында:

– Баишев университетімен ынтымақтастық үшін жаңа жұмыс берушілерді тарту;

– жұмыспен қамту және жұмысқа орналастыру саласында білім алушылар мен түлектерді хабардар ету;

– жұмыс іздеу тактикасы бойынша кеңес беру (түйіндеме жазу тәжірибесі);

– білім алушылармен және түлектермен жұмысқа орналастыру және уақытша жұмыспен қамту мәселелері бойынша жеке жұмыс;

– түлектерге сауалнама жүргізу және алынған ақпаратты талдау;

– еңбек нарығын талдау және Ақтөбе қаласы мен облыстың жұмыс берушілермен және халықты жұмыспен қамту орталығымен өзара іс-қимыл жасау;

– түлектердің мансаптық өсуін қадағалау;

– білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу

– жыл сайын Мансап күні мен мансап аптасын өткізу, жұмыс берушілер кәсіпорындарының таныстырылымы;

– қалалық, облыстық Бос орындар жәрмеңкелерін ұйымдастыру және қатысу;

– уақытша және тұрақты жұмысқа орналастыру бойынша кеңестер-семинарлар;

– өткен жылдардағы ЖОО түлектерімен өзара іс-қимылды және ынтымақтастықты жүзеге асыру;

– Баишев университетінің түлектері мен білім алушыларын жұмысқа орналастыру нәтижелерін талдау және есепке алу.

Мамандарды даярлау сапасын арттыру мақсатында университетте жұмыс берушілер Кеңесі құрылды.

Кеңес университет ректорының бұйрығымен құрылады. Кеңес отырыстары қажеттілігіне қарай, бірақ жылына кемінде бір рет шақырылады.

Кеңес мүшелерінің қатарына университет ректоры кіреді. Кеңес мүшелері өз қызметін кеңесте қоғамдық негізде жүзеге асырады. Кеңес оның мүшелерінің тең құқықтылығы, жариялылығы негізінде, ректоратпен және университеттің Ғылыми Кеңесімен тығыз байланыста жұмыс істейді.

Кеңес келесі міндеттерді шешеді: