Баишев Университеті

Баишев Университеті

Баишев Университетінде білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру

   Кәсіптік практика кадрлар даярлаудың білім беру бағдарламасының міндетті компоненті болып табылады. Баишев Университетінің білім алушыларының кәсіптік практикасы академиялық күнтізбеге сәйкес жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттарының талаптарына сәйкес жүргізіледі. Кәсіптік практиканың түрлері, мерзімдері, көлемі және мазмұны жұмыс оқу жоспарларымен және практика бағдарламаларымен айқындалады.

Баишев Университеті Қазақстан Республикасының Білім және ғылым саласындағы нормативтік – құқықтық актілерге, Баишев университетінің Жарғысына, Баишев университетінің 2020-2024 жылдарға арналған даму бағдарламасына сәйкес СМЖ Е 18-2019 «Білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру туралы» (16.10.2019), СМЖ ӘН 212.05-2019 «Практика қорытындылары бойынша есептерді жазуға, ресімдеуге және қорғауға қойылатын жалпы талаптар» әзірлеп, бекітті. Ереже университеттің сапа менеджменті жүйесі құжаттамасының жиынтығына кіреді.

Білім алушыларды практикаға жіберу үшін білім беру бағдарламасы мен академиялық күнтізбеде белгіленген мерзімде басшылыққа мынадай құжаттар алынады:

– университет пен кәсіпорындар (ұйымдар) арасында жасалған шарттар немесе білім алушыларды практикаға қабылдау туралы кәсіпорындардан (ұйымдардан) кепілдік хат (сұрау) ;

– ЖМ деканының білім алушыларды практикаға жіберу туралы баянаты (практика түрлері бойынша);

– білім алушыларды практиканың барлық түрлеріне жіберу практикадан өту мерзімдерін, практика базасын және практика жетекшісін көрсете отырып, университет ректорының бұйрығымен ресімделеді ;

– білім алушылардың практикасы басталар алдында практикаға жауапты кафедра меңгерушілері және ЖҚжТ бөлімі ұйымдастыру  конференциясын өткізеді.

Ұйымдастыру конференциясында келесі мәселелер қарастырылады::

– білім алушыларды практика базалары бойынша бөлумен таныстыру және әрбір практика базасы бойынша білім алушылар қатарынан жауаптыларды тағайындау;

– университет кафедраларынан және кәсіпорыннан (ұйымнан) тәжірибе жетекшілері туралы ақпарат;

– практика бағдарламасына сәйкес практиканың мақсаттары мен міндеттері;

– практикадан өту кезіндегі еңбек тәртібіне қойылатын талаптар;

– кәсіпорындарда (ұйымдарда) қауіпсіздік техникасы ережелері мен қолданыстағы ішкі тәртіп ережелерін сақтау бойынша жалпы нұсқаулар ;

– практика күнделігін жүргізу және практика туралы есепті ресімдеу бойынша талаптар.

Практика бағдарламаларын кафедралар ББ бейінін, кәсіпорынның, мекеменің, практика объектісі-ұйымның сипатын ескере отырып әзірлейді және оны ОӘЖ жөніндегі проректор бекітеді.

  Баишев университетінде білім алушылардың кәсіптік практикасын ұйымдастыру және өткізу мәселесіне көп көңіл бөлінеді. 

Баишев Университетінің әлеуметтік серіктестері мен тәжірибе базалары-слайд