Баишев Университеті

Баишев Университеті

МАМАНДЫҚ БОЙЫНША БАКАЛАВРДЫҢ БІЛІКТІЛІК СИПАТТАМАСЫ

    6B01111 – Педагогика и психология

Оқу мерзімі: күндізгі – 4 жыл, күндізгі дистанциондық – 3 жыл.
Академиялық дәреже: білім бакалавры

            Педагогика және психология бакалаврының кәсіби іс-әрекетінің саласы білім беру мекемелері (мектепке дейінгі мекемелер, жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрларды қайта даярлау және біліктілікті арттыру институттары, білім департаменттері) болып табылады.
            Педагогика және психология бакалаврының кәсіби іс-әрекетінің аумағына білім беру мекемелеріндегі оқу-тәрбие процесін жобалау, тәрбиеленушілердің жеке тұлғалық және әлеуметтік даму мәселелері бойынша психологиялық-педагогикалық зерттеулер жүргізу, білім алушылардың жеке және жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, білім берудің дамытушы және түзетуші бағдарламаларын әзірлеу жатады.

6B01111-Педагогика  және психология мамандығы бойынша БББ-ның жалпы мақсаттары:

 1. – білім алушыларды Қазақстан Республикасы халықтарының достығы мен патриотизм рухында, этносаралық  мәдениет пен салт-дәстүрлерді құрметтеуге тәрбиелеу;
 2. – жалпыадамзаттық және әлеуметтік-тұлғалық құндылықтарды қалыптастыру;
 3. – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің үш деңгейлі моделі бойынша білім беру бағдарламаларының үздіксіздігін қамтамасыз ету мақсатында жұмысқа орналасу және кәсіби өсу үшін бәсекеге қабілетті түлекті қалыптастыру; 
 4. – білім беру мекемелерін педагогикалық кадрлармен қамтамасыз етудегі мемлекет пен қоғамның сұранысын қанағаттандыру;
 5. – Дублин дескрипторларына және жұмыс берушілердің талап-тілектеріне сәйкес білім алушылардың академиялық ұтқырлығын кеңейту;
 6. – кәсіби іс-әрекетке қажетті іргелі білім, іскерлік және дағдыларды қалыптастыру; 
 7. – жан-жақты дамыған педагогика және психология бакалаврын дайындау.

6B01111 «Педагогика және психология» мамандығы бойынша бакалавр  кәсіптік іс-әрекеттің келесі түрлерін орындай алады:

 1. – психологиялық және педагогикалық диагностика (оқушының жеке басын, оқыту, тәрбиелеу және дамыту нәтижелерін зерттеу);
 2. – басқару процестерін әлеуметтік-психологиялық қолдау;
 3. – психологиялық профилактика және ағарту;
 4. – түзету-дамыту жұмыстары;
 5. – ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру);
 6. – басөарушылық-педагогикалық («субъект-субъект» жүйесінде өзара әрекет жасау, білім берудегі менеджмент);
 7. – жобалаушылық (мектепке дейінгі мекемелердің, мектептің және колледждің білім беру процесін модельдеу);
 8. – ғылыми-зерттеу (білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).

Түлектің кәсіби іс-әрекетінің міндеттері:

 1. -білім алушылардың жеке тұлғасын дамыту және қалыптастыру бойынша қоғамның әлеуметтік талабын қанағаттандыру;
 2. – отандық және әлемдік стандарттар талаптарына сай білім беру сапасының деңгейін жоғарылату;
 3. – озат психологиялық-педагогикалық технологияларды меңгеру және оны практикалық қызметке енгізу;
 4. – педагогика және психология саласында ғылыми-зерттеу әрекетін ұйымдастыру және жүргізу;
 5. – білім алушылардың білім беру бағдарламасында қарастырылған пәндер бойына білім, білік, дағдылары мен кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру.

             6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу»

Оқыту мерзімі: күндізгі – 4 жыл, күндізгі, қашықтықтан – 3 жыл.
Академиялық біліктілігі: білім бакалавр

     Мамандық түлектерінің кәсіптік іс-әрекетінің саласы – білім беру саласы: сәби, мектепке дейінгі және мектепалды дайындық топтарындағы балаларды мектепке дейін тәрбиелеудің және оқытудың жалпы білім бағдарламасы мазмұнының базалық минимумының талаптарына сәйкес мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту, тәрбиелеу, қалыптастыру.
     Бітіруші түлектердің кәсіптік қызмет объектісі: мектепке дейінгі білім беру жүйесі, мектепке дейінгі ұйым, шағын орталықтар, педагогикалық колледж, білімді басқару департаменті, білім жетілдіру институты.
     6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының жалпы мақсаты: бакалавр дайындығының мақсаты кәсіби, гуманистік және аксиологиялық құраушыларына негізделген, еңбек нарығында сұранысқа ие, таңдаған еңбек саласына тән құзыреттіліктерін меңгерген, өз интеллектуалдық, кәсіби потенциалын толық ашуға ұмтылатын, қоғамдық даму мен оның әлеуметтік және  мәдени жағынан дамуына саналы түрде атсалысатын маман дайындау.

 

 

Түлектің кәсіптік іс-әрекетінің түрлері

6В010211 «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім беру бағдарламасының түлектері кәсіптік іс-әрекеттің келесі түрлерін орындай алады:

 1. – Білім беру (педагогикалық) – мектеп жасына дейінгі баланы оқыту, тәрбиелеу және дамыту;
 2. – Диагностикалық (түзету, педагогикалық іс-әрекеттің нәтижелерін болжау; мектеп жасына дейінгі баланы жеке тұлғалық зерттеу, оқыту, тәрбиелеу мен дамытудың нәтижелерін зерттеу);
 3. – Ұйымдастыру-технологиялық (оқыту мен тәрбиелеу үрдісн ұйымдастыру, педагогикалық үрдісті басқару);
 4. – Педагогикалық-басқарушылық («субъек-субъект» өзара әрекеттесу, білім берудегі менеджмент);
 5. – Жобалау (зерттеу, жалпылау, мектепке дейінгі білім беру саласындағы озық тәжірибені тарату, мектепке дейінгі ұйымдағы білім беруді модельдеу);
 6. – Ғылыми-зерттеушілік (мектепке дейінгі білім берудегі мәселелерді шешудегі шығармашылық ізденіс, рефлексия)
 7. Түлектің кәсіптік іс-әрекетінің міндеттері:
 8. – 1 жас пен 6 жас арасындағы балаларды мектепке дейін тәрбиелеудің және оқытудың жалпы білім бағдарламасы мазмұнының базалық минимумының талаптарына сәйкес мектепке дейінгі білім берудің сапасын арттыру;
 9. – Мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту-тәрбиелеу үрдісін ұйымдастыру негізінде қоғамның әлеуметтік тапсырысын орындау;
 10. – Баланың мектепалды дайындығын қамтамасыз ету;
 11. – Озық педагогикалық технологияны меңгеру және оны тәжірибеге енгізу. 

6B01311-Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі

Оқу мерзімі: күндізгі-4 жыл, қашықтықтан – 3 жыл. 
Академиялық дәрежесі: білім бакалавры

     Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының кәсіби қызмет саласы білім беру мекемелері (жалпы білім беретін мектептердің бастауыш сатысы, педагогикалық колледждер, педагогикалық кадрлардың біліктілігін арттыру және қайта даярлау институттары, білім департаменттері) болып табылады.
     6В01311 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі бакалаврының кәсіби қызметінің нысандары барлық типтегі жалпы білім беретін мектептерде педагогикалық үдеріс және білім беру мекемелерінде әдістемелік жұмыс болып табылады.
     Білім беру бағдарламасының жалпы мақсаттарын дайындау бағыты – 6B01311 Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі: мамандық бойынша бакалаврларды даярлау мақсаты айқын кәсіби, гуманистік және аксиологиялық құрамдас бөліктері бар және еңбек нарығында сұранысқа ие, өздері таңдаған қызмет саласында толық құзыреттілікке ие, өзінің интеллектуалдық, кәсіби және ерік әлеуетін толық ашуға ұмтылатын және қоғамдық дамудың жалпы бағытына, сондай-ақ оның әлеуметтік және мәдени өмірінің түрлі нысандарына саналы қатынасымен ерекшеленетін жаңа үлгідегі кадрларды даярлау болып табылады.
     6B01311 – Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі кәсіби қызметінің пәні жалпы білім беретін мектептердің бірінші сатысындағы педагогикалық үдерісті ұйымдастыру жағдайында Қазақстан Республикасында білім беруді дамыту тұжырымдамасының талаптарын және білім беру мекемелерінде әдістемелік жұмыстарды жүзеге асыру болып табылады.

 

 

 

Кәсіби қызмет түрлері:

6В01311-Бастауышта оқытудың педагогикасы мен әдістемесі мамандығының бакалаврлары келесі кәсіби қызмет түрлерін атқара алады::

 1.  – диагностикалық-оқушы тұлғасын, оқыту, тәрбиелеу және дамыту нәтижелерін зерттеу;
 2.  – ұйымдастырушылық-технологиялық (педагогикалық технологиялар негізінде оқыту және тәрбиелеу процесін ұйымдастыру);
 3.  – басқарушылық-педагогикалық («субъект – субъект» өзара іс-қимылы, білім берудегі менеджмент);
 4.  – жобалық (бастауыш мектепте білім беруді модельдеу);
 5.  – ғылыми-зерттеу (білім беру мәселелерін шешуде шығармашылық ізденіс, педагогикалық тәжірибені зерттеу, рефлексия).

Бітірушінің кәсіби қызметінің міндеттері:

 1. – білім алушыларда мемлекеттік білім беру стандартында көзделген пәндер бойынша жалпы оқу және арнайы білімді, білік пен дағдыларды, сондай-ақ пәндер бойынша базалық және пәндік құзыреттілікті қалыптастыру;
 2. – бастауыш мектеп мұғалімінің негізгі және негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыру.