[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Кафедрада оқу-ғылыми және виртуалды зертханалар бар.

Кафедрада оқу-ғылыми және виртуалды зертханалар бар. Оның ішінде: «Мұнай қабатының физикасы» оқу зертханасы, «Мұнай кәсіпшілік жабдықтары» виртуалды зертханасы, «Ұңғымаларды геофизикалық зерттеу және каротаждық мәліметтерді интерпретациялау» виртуалды зертханасы, гидро-жылу механика оқу зертханасы және т.б. Бұл зертханаларда білім алушылар кафедра оқытушыларының жетекшілігімен оқу және ғылыми жұмыспен айналысу мүмкіндігіне ие.