[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

ТІРКЕУ ОФИСІ

Ішкі нормативтік құжаттар

Тіркеу офисі (бұдан әрі-ТО) Баишев университетінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

ТО өз жұмысында «мемлекеттік қызметтер туралы» Қазақстан Республикасының Заңын, жоғары және жоғары оқу кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы ҚР БҒМ бұйрықтарын, білім беру саласындағы ТО нормативтік-құқықтық актілерді және Баишев университетінің ішкі ережелерін басшылыққа алады.

Барлық білім алушылар, сондай-ақ олардың ата-аналары, түлектері мен талапкерлері өздерін қызықтыратын сұрақтар бойынша университеттің ТО-на жүгіне алады.

ТО – ның негізгі міндеті-білім алушыларға (бакалаврларға) оқу-білім беру, әкімшілік, әлеуметтік-тұрмыстық және жастар бағыттарында «бір терезе» қағидаты бойынша көрсетілетін қызметтерді көрсету.

ТО жұмысының негізгі бағыттары:

Оқу жұмысы бойынша:

  • ЖОО бойынша академиялық күнтізбені құру және оның сақталуын бақылау;
  • оқытушылар мен білім алушылардың оқу үрдісіндегі тәртіпті сақтауын бақылау;
  • дипломдарға, транскриптерге басшылық ету, бақылау және ресімдеу, сондай-ақ күндізгі және қашықтықтан оқыту нысанының білім алушылары мен түлектері үшін өзге де құжаттарды ресімдеуді ұйымдастыру (қосымша оқу);
  • оқу мәселелері бойынша азаматтармен және ведомстволармен хат алмасу;
  • оқу процесіне басқа бөлімдермен бірлесіп оқытудың жаңа техникалық құралдарын енгізуді таңдау және ұйымдастыру;
  • таңдау бойынша курстардың балама нұсқаларын ББ / мамандықтардың жұмыс оқу жоспарларымен қамтамасыз ету;
  • мемлекеттік статистикалық есептің деректерін дайындау (3-НК, 1-НК).

Офис регистратордың жұмысы бойынша:

  • оқу жұмыс жоспарлары мен білім алушылардың жеке оқу жоспарларының құрлымын қалыптастыру;
  • «Platonus» ААЖ бағдарламасына пәндерді енгізу;
  • білім алушылардың жеке оқу жоспарларын белгіленген тәртіпте тіркеу;
  • оқу пәндеріне жазылу;
  • академиялық топтар мен ағындардың рентабельділігі бойынша ұсынымдар әзірлеу;
  • академиялық топтар мен ағындарды қалыптастыру;
  • ЖОО бойынша жазғы семестр ұйымдастыру;
  • БРЖ іске асырылуын бақылау және талдау;
  • білім алушылардың дайындық сапасын бақылау;
  • академиялық айырмашылықты жоюды ұйымдастыру;
  • қайта оқытуды ұйымдастыру және бақылау;
  • апелляцияларды ұйымдастыру және өткізу;
  • статистика мен статистикалық есептілікті жүргізу;
  • білім алушылардың жеке жоспарлары мен транскриптерін ресімдеуді бақылау;
  • академиялық үлгерім есебін жүргізу;
  • білім алушылардың академиялық рейтингін есептеу;
  • білім алушылардың білімін бағалаудың қорытынды рейтингін талдау және рейтинг қорытындысы бойынша шаралар қабылдау.
 •  

Ұйымдастыру жұмысы бойынша:

  • оқу жұмыс жоспарлары мен білім алушылардың жеке оқу жоспарларының құрлымын қалыптастыру;
  • «Platonus» ААЖ бағдарламасына пәндерді енгізу;
  • функционалдық міндеттерді орындауды қамтамасыз ету;
  • ұжымдағы моральдық-психологиялық ахуалды тиісті деңгейде нығайту және қолдау;
  • өз жұмысында Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасын, ҚР Білім және ғылым министрлігінің нормативтік құжаттарын, Жарғыны, университеттің ішкі тәртіп ережелерін басшылыққа алады.
  • оқу пәндеріне жазуды жүзеге асыру, құрылатын топтар мен кіші топтардың рентабельділігін анықтау;
  • таңдалған элективті курстарға сәйкес студенттік топтар мен ағындарды қалыптастыру;
  • жазғы семестрді ұйымдастыру;
  • білім алушылардың пәндерді оқуға жазылу кезінде пәндердің тізімдерін жасау және талап ету бойынша пререквизиттерін ұсыну;
  • БРЖ енгізу, білім алушыларды даярлау сапасын бақылау, БРЖ іске асыру;
  • сессияның академиялық көрсеткіштерін, қорытынды аттестаттауды, білім алушылардың білімін бақылауды зерделеу;
  • білім алушылардың білім сапасына мониторинг жүргізу.

Университеттің білім алушылары ТО-ға келесі сұрақтар бойынша жүгінеді:

  • Қайта қабылдау, оқудан шығару, мамандықтан мамандыққа немесе басқа ЖОО-дан ауыстыру;
  • Пәндерді тіркеу және қайта тіркеу, білім алушының ЖОЖ қалыптастыру;
  • Академиялық айырмашылықты немесе академиялық қарызды анықтау;
  • Транскрипттерді, дипломдарға қосымшаларды, дипломдарды, сондай-ақ дипломдар мен қосымшалардың телнұсқаларын беру;
  • Платонус АЖ кіру үшін логин және пароль беру;
  • Жазғы семестрді ұйымдастыру, академиялық қарыздарды қайта тапсыру, академиялық айырмашылықтарды тапсыру.

Жұмыс уақыты: сағат 09.00-ден 18.00-ге дейін, түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін

Қызметкерлер:

Барышева Жулдыз Бактыбаевна

ТО басшысы
Қаржы магистрі

ТО тиімді жұмысын ұйымдастырады, кредиттік жүйе бойынша оқу процесін ұйымдастыруды реттейді және білім алушылардың білім сапасын бақылайды;

Баянова Гүлнұр Жайболқызы

ТО тіркеушісі

Университет бойынша «Платонус» жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алуды және бақылауды жүргізеді, сондай-ақ білім алушының оқу жетістіктерінің барлық тарихын тіркеумен айналысады және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз етеді.

Танкеева Улболсын Кайырбаевна

ТО тіркеушісі
Жаратылыстану ғылымдарының магистрі

Университет бойынша «Платонус» жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алуды және бақылауды жүргізеді, сондай-ақ білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысады және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз етеді.

Зулкашева Гулим Алиевна

ТО тіркеушісі
Экономика ғылымдарының магистрі

Университет бойынша «Платонус» жүйесін басқару. Контингенттің қозғалысын есепке алуды және бақылауды жүргізеді, сондай-ақ білім алушының оқу жетістіктерінің бүкіл тарихын тіркеумен айналысады және білімді бақылаудың барлық түрлерін ұйымдастыруды және оның академиялық рейтингісін есептеуді қамтамасыз етеді.

Ергаламова Арайлым Бибитовна

Диспетчер 

Сабақ кестесін, ОБӨЖ, сессияларды, курстық жұмыстарды/жобаларды тапсыру кестесін, оқу жоспарлары негізінде жазғы семестрдің кестесін жасайды, кесте өзгерістеріне жедел бақылауды және осы өзгерістер туралы уақтылы хабарлауды жүзеге асырады; оқытушылардың оқу сабақтарын уақытылы өткізуін бақылайды және қандай да бір құқық бұзушылықтар туралы басшылықты хабардар етеді; білім беру мекемесі аудиториялардын, қажетті ақпараттық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілуін бақылайды.

Кадимова Бакытгуль Жумажановна

Маман

ҰБДҚ бағдарламасының уақтылы толтырылуын есепке алуды және бақылауды жүргізеді.

Мусирова Шынар Айбатовна

Маман

Сабақ кестесіне сәйкес сабақтардың уақытылы жүргізілуін, білім алушылардың оқу төлем ақысы бойынша мәліметтерді бақылайды, СМЖ ішкі құжаттарының және бөлімнің істер номенклатурасы бойынша ішкі құжаттамалардың уақытылы толтырылуын, есебін және бақылауын жүргізеді.