[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Баишев Университеті

[bvi]

Бакалаврдың білім беру бағдарламалары 2021/22

Білім беру саласының коды және атауы Дайындау бағытының коды және атауы БББ шифрі Білім беру бағдарламасының атауы Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша берілетін дәреже
6B01 Педагогикалық ғылымдар 6B011 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы 6B01111 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу білім беру бағдарламасы бойынша білім бакалавры
6В012 Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту педагогикасы 6B01211 Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу
6В013 Пәндік мамандандырылмаған мұғалімдерді даярлау 6В01311 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі
6В014 Жалпы дамудың пәндік мамандандырылған мұғалімдерін даярлау 6B01411 Құқық және экономика негіздері
6В01421 Дене шынықтыру және спорт
6В017 Тілдер және әдебиет бойынша мұғалімдерді даярлау 6B01711 Қазақ тілі мен әдебиеті
6B01731 Шетел тілі: екі шетел тілі
6В01721 Орыс тілі мен әдебиеті
6B02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар 6B021 Өнер 6B02111 Дизайн: Сәулет дизайны білім беру бағдарламасы бойынша өнер бакалавры
6В02112 Дизайн: Сән дизайны
6B023 Тілдер және әдебиет 6B02311 Аударма ісі білім беру бағдарламасы бойынша гуманитарлық білім бакалавры
6B04 Бизнес, басқару және құқық 6B041 Бизнес және басқару 6B04111 Мемлекеттік және жергілікті басқару білім беру бағдарламасы бойынша бизнес және басқару бакалавры
6B04121 Экономика
6B02311 Қаржы
6B04141 Есеп және аудит
6B042 Құқық 6B04211 Құқықтану: Азаматтық-құқық құқықтану білім беру бағдарламасы бойынша құқық бакалавры
6B04212 Құқықтану: Қылмыстық-құқық құқықтану
6B04212 Құқықтану: Мемлекеттіқ-құқық
6B05 Жаратылыстану ғылымдары, математика және статистика 6B052 Қоршаған орта 6B05211 Экология білім беру бағдарламасы бойынша жаратылыстану бакалавры
6B05221 Агроэкология
6B06 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B061 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 6B06111 Информатика білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр
6B06121 Ақпараттық жүйелер
6B07 Инженерлік, өңдеу және құрылыс салалары 6B071 Инженерия және инженерлік іс 6B07111 Автоматтандыру және басқару: Көліктегі технологиялық процестерді автоматтандыру білім беру бағдарламасы бойынша техника және технологиялар бакалавры
6B07112 Автоматтандыру және басқару: Мұнай-газ өнеркәсібіндегі технологиялық процестерді автоматтандыру
6B072 Өндірістік және өңдеу салалары 6B07211 Мұнай-газ ісі
6B07222 Тау-кен ісі
6B07231 Геология және пайдалы қазбалар кен орнын барлау
6B073 Сәулет және құрылыс 6B07311 Құрылыс
6B08 Ауыл шаруашылығы және биоресурстар 6B081 Агрономия 6B08111 Агрономия білім беру бағдарламасы бойынша ауыл шаруашылығы бакалавры
6В08121 Жылыжай шаруашылығы
6В09 Ветеринария 6В091 Ветеринария 6В09111 Ветеринарлық санитария "білім беру бағдарламасы бойынша ветеринария маманы"
6В09121 Ветеринарлық медицина
6B11 Қызмет көрсету 6B113 Көлік қызметтері 6B11311 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Темір жол көлігі білім беру бағдарламасы бойынша қызмет көрсету бакалавры
6B11312 Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру: Автомобиль көлігі